Algemene verkoopsvoorwaarden van de NV Field & Concept 

Artikel 1 – Voorwerp -Toepassingsgebied

 

Huidige algemene voorwaarden zijn zonder beperking noch voorbehoud van toepassing op het geheel van offertes, bestellingen en afgesloten overeenkomsten met betrekking tot de produkten en/of diensten voorgesteld door de NV Field & Concept.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afgesloten overeenkomsten, zelfs de mondelinge overeenkomsten in het kader van de zakenrelaties en zullen desgevallend voorrang hebben op iedere andere versie en op de eigen algemene voorwaarden van de cliënt, behoudens uitdrukkelijk voorafgaand schriftelijk akkoord van partijen die de overeenkomst ondertekenen.
Iedere keer dat een cliënt beroep doet op de diensten van de NV Field & Concept wordt hij geacht huidige algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te hebben ontvangen, te kennen en te hebben aanvaard.
De NV Field & Concept behoudt zich het recht voor om huidige algemene voorwaarden op ieder ogenblik aan te passen, zonder enige andere formaliteit dan de cliënt te informeren door een waarschuwing online en / of over te gaan tot deze aanpassingen in de algemene voorwaarden online, te consulteren op de website www.field.concept.com.

 

Artikel 2  - Bestelling – Levering - Termijnen

 

Iedere bestelling en/of aanpassing van de bestelling verbindt de NV Field & Concept slechts na schriftelijke bevestiging van haar zelf.
De NV Field & Concept kan slechts verbonden worden door een persoon die beschikt over de sociale handtekening. Zonder uitdrukkelijk mandaat hebben de aangestelden en personeelsleden van de NV Field & Concept niet de hoedanigheid om de NV Field & Concept te verbinden. De ondertekenaars van een bestelling die uitgaat van een cliënt worden geacht om op onaantastbare wijze te beschikken over een mandaat om deze te verbinden.
Iedere bestelling waarbij op verzoek van de cliënt de factuur geadresseerd moet zijn aan een derde, maakt de cliënt en de derde solidair aansprakelijk voor de uitvoering van het geheel van de verplichtingen die voorzien worden door de algemene voorwaarden, waaronder de betaling van de factuur. In geval van prestaties die niet bevestigd werden door een bestelbon, getekend door de cliënt, maar niet betwist worden door deze laatste, zal de informatie uitwisseling (emails, sms, …) tussen de NV Field & Concept en de cliënt beschouwd worden als een bestelbon en de facturatie toelaten van de gerealiseerde prestaties.
In geval van levering door de NV Field & Concept, reizen de goederen op de kosten, risico’s en gevaren van de cliënt vanaf het bestaan van de bestelling, behalve bij bedrog in hoofde van de NV Field & Concept. De geleverde goederen blijven eigendom van de NV Field & Concept tot op de dag van de integrale betaling van de facturen die er betrekking op hebben.
De NV Field & Concept verbindt zich ertoe om haar verplichtingen binnen redelijke en in overeenstemming met de cliënt afgesproken en gecoördineerde termijnen uit te voeren en in geval van specifiek overeengekomen termijnen redelijke inspanningen te leveren om deze termijnen na te leven. Behoudens uitdrukkelijke garantie van de NV Field & Concept, zijn de termijnen opgenomen op de bestelbon geen verplichte termijnen. De aansprakelijkheid van de NV Field & Concept kan slechts worden ingeroepen indien de vertraging aanzienlijk is en de vertraging te wijten is aan een zware fout in haar hoofde. De cliënt kan, behoudens enige tegengestelde schriftelijke bepaling aanvaard door de NV Field & Concept, de uitvoeringstermijnen niet inroepen om de ontbinding van de overeenkomst te vragen, of om schadebedragen of intresten te vragen of enige andere terugvordering. De cliënt erkent dat de NV Field & Concept de enige eigenaar is van alle intellectuele rechten gelinkt aan de gerealiseerde prestaties. Behoudens uitdrukkelijke afwijking houdt de overeengekomen prijs geen enkele overdracht van enig recht in.

 

Artikel 3 – Prijs – Betalingsmodaliteiten – Gebrek aan betaling

 

De van kracht zijnde prijs wordt uitgedrukt in euros, exclusief BTW. Iedere verhoging met BTW of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het ogenblik van de bestelling en deze van de prestatie, zal ten laste zijn van de cliënt.
De betaling dient zonder kosten voor de NV Field & Concept te gebeuren volgens de gegevens op de factuur, BTW inbegrepen en binnen de 30 dagen na de factuur. 
Iedere betwisting aangaande een factuur zal 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk worden overgemaakt aan de zetel van de NV Field & Concept. Bij gebreke hieraan kan de cliënt de factuur niet meer betwisten. De betwistingen schorten de verplichting van de cliënt tot betaling niet op en deze laatste verklaart uitdrukkelijk lastens ons af te zien van de uitzondering van niet uitvoering om welke reden dan ook, zelfs in het geval van opeenvolgende overeenkomsten. 
Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag zal de betaling van de totaliteit van alle facturen onmiddellijk opeisbaar zijn. Ieder onbetaald bedrag zal op haar vervaldag automatisch en zonder enige aanmaning een conventionele moratoire intrest met zich meebrengen gelijk aan een tarief van 10% per jaar vanaf de vervaldag van de factuur. Bovendien zal ieder onbetaald bedrag op haar vervaldag van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning een onherroepbaar conventionele forfaitaire schadevergoeding met zich meebrengen van 15% op het saldo dat nog verschuldigd is, met een minimum van 125 €, onder voorbehoud van iedere andere schade en/of intresten. Iedere gedeeltelijke betaling zal bij voorrang worden aangerekend op de kosten en vervolgens op de reeds vervallen intresten en vervolgens op het kapitaal overeenkomstig artikel 1254 Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 4 – Waarborg – Opschorting van de prestatie

 

Onafhankelijk van de overeengekomen betalingsvoorwaarden, machtigt de cliënt de NV Field & Concept om, nog voor de prestatie wordt uitgevoerd, een bankgarantie of andere waarborg te eisen voor de uitvoering van zijn betalingsverplichtingen. Zolang de cliënt deze waarborg niet heeft gesteld zal de NV Field & Concept gemachtigd zijn om iedere levering of hierop volgende prestatie op te schorten. Hetzelfde geldt bij opeenvolgende overeenkomsten, zolang de cliënt niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de leveringen en/of eerdere prestaties. De NV Field & Concept behoudt zich tevens het recht voor om in geval van niet betaling of laattijdige betaling van een factuur, de leveringen of de nog uit te voeren prestaties op te schorten zonder dat de cliënt hier enige vergoeding voor kan vorderen.

 

Artikel 5 – Betwistingen – Herroeping - ontbinding

 

De betwistingen zijn slechts geldig indien ze ten laatste binnen de drie dagen na het feit, werden verzonden per aangetekend schrijven naar het adres van de maatschappelijke zetel van de NV Field & Concept. Bij het verstrijken van deze termijn zal de prestatie definitief worden beschouwd als aanvaard door de cliënt en zal er geen enkele betwisting meer aanvaard worden.
De prestatie wordt uitgevoerd overeenkomstig de afspraken met de cliënt . De annulatie van de bestelling door de cliënt in de loop van de uitvoering brengt van rechtswege de toepassing met zich mee van een onherroepbaar en forfaitair schadebeding gelijk aan 25% van de globale prijs van de bestelling. Er zal eenzelfde vergoeding verschuldigd zijn door de NV Field & Concept aan de cliënt in geval van niet naleving van haar contractuele verplichtingen. De NV Field & Concept zal geen enkele annulatie aanvaarden op minder dan 48 uren voor de aanvang van de dienstenprestatie. In dat geval zal de cliënt een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 100 % van het bedrag van de factuur. 

 

De NV Field & Concept is gerechtigd om in geval van ernstige niet uitvoering door de cliënt van een van zijn contractuele verplichtingen van rechtswege de dienstenovereenkomst op te lossen door middel van een kennisgeving via een aangetekend schrijven aan de cliënt. De volgende zaken vormen onder meer ernstige tekortkomingen: vertraging in de betaling van meer dan 2 maanden te rekenen vanaf de verzending van de factuur of een ereloonstaat (provisieaanvraag), gebrek aan loyale medewerking van de cliënt na verzending van een schriftelijke waarschuwing, niet overmaken van gevraagde en nuttige documenten en informatie voor de uitvoering van de opdracht na uitdrukkelijk verzoek, enz… In geval van ontbinding van de overeenkomst in toepassing van de hierboven vermelde alinea, zal de cliënt aan de NV Field & Concept schade en intresten verschuldigd zijn, forfaitair geraamd op 30% van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

 

De NV Field & Concept oefent zijn beroep te goede trouw uit in naleving van de wetten en reglementen die op haar van toepassing zijn en handelt naar best vermogen rekening houdende met al haar kennis en mogelijkheden.
De NV Field & Concept verbindt er zich toe om in alle redelijk vereiste voorzichtigheid de prestaties verbonden aan de bestelling uit te voeren zonder hierbij enig specifiek resultaat te garanderen, overeenkomstig de middelenverbintenis die op haar van toepassing is. 
De cliënt wordt verondersteld om aan de NV Field & Concept materiaal te leveren dat overeenstemt met de wettelijke en reglementair vereiste normen. 

 

In geval van een fout in de uitvoering van de overeenkomst waarbij de aansprakelijkheid van de NV Field & Concept is betrokken, zal de aansprakelijkheid beperkt worden tot het bedrag van de prestaties en tot de voorzienbare, directe, persoonlijke en zekere schade met uitsluiting van de indirecte, immateriële schade zoals onder meer bijkomende uitgaven , het verlies van voordelen en het verlies van opportuniteiten.

 

Artikel 7 - Overmacht

 

Noch de NV Field & Concept noch de cliënt kan aansprakelijk gehouden worden voor iedere niet uitvoering waarbij overmacht aan de oorsprong ligt, en aan hun controle ontsnapt, zonder enige beperking zijn dit onder meer: een oorlogssituatie, volksopstand, verzet, onderbreking van transport, probleem van import of export, staking, lock-out, schaarsheid, brand, aardbeving, storm, overstromingen.
Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002, zal de cliënt de NV Field & Concept vergoeden van alle invorderingskosten met inbegrip van de erelonen en kosten van de advocaten en technische raadlieden, dewelke de NV Field & Concept dient aan te stellen ingevolge een gebrek van de kant van de cliënt in één van de verplichtingen die hem worden opgelegd door middel van huidige algemene voorwaarden. 

 

Artikel 8 - Vertrouwelijkheid

 

Zowel de cliënt als de NV Field & Concept verbinden zich ertoe om alle vertrouwelijke informatie dat door en tussen hen werd uitgewisseld voor het uitvoeren van hun prestaties te bewaren of te laten bewaren. Deze informatie zal minimaal gebruikt worden en met dezelfde voorzichtigheid die zij besteden aan hun eigen vertrouwelijke informatie.

 

Worden niet beheerst door deze vertrouwelijkheid:

 

-       De vertrouwelijke informatie dewelke openbaar is op het ogenblik van hun communicatie, of die nadien openbaar wordt doch niet door een fout van één van de medecontractanten.
-       De informatie waarvan één van de partijen kan aantonen dat zij hier reeds over beschikte reeds voor de communicatie ervan. 

 


Artikel 9 – Vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens

 

Voor iedere behandeling van vertrouwelijke gegevens uitgevoerd in overeenstemming met de overeenkomst, verklaren de NV Field & Concept en de cliënt zich te gedragen conform het Algemeen Reglement op Bescherming van de Gegevens 2016/679, met betrekking tot de bescherming van de fysieke personen ten aanzien van de behandeling van de gegevens met een persoonlijk karakter en de vrije verspreiding van deze gegevens.
De NV Field & Concept verzamelt en behandelt de gegevens met een persoonlijk karakter die zij ontvangen heeft van de cliënt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst, het beheer van de cliënten, de boekhouding en de rechtstreekse marketing activiteiten. De juridische grondslagen zijn de uitvoering van de overeenkomst, de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen en / of het wettelijk belang.
Deze gegevens met persoonlijk karakter zullen slechts worden overgemaakt aan personen die belast zijn met de verwerking ervan, de bestemmelingen en/of derden in de mate dat deze informatie noodzakelijk is voor de finaliteiten van de behandeling, zoals hierboven omschreven. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens met een persoonlijk karakter die hij overmaakt aan de NV Field & Concept en verbindt zich ertoe om het Algemeen Reglement op de Bescherming van de Gegevens na te leven ten aanzien van personen aan wie het deze gegevens met een persoonlijk karakter heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle eventuele gegevens met een persoonlijk karakter die hij van ons zou verkrijgen of van onze medewerkers.

 

De partijen kunnen niet blootgesteld worden aan enige contractuele aansprakelijkheid op basis van de tussen hen afgesloten overeenkomst, in de mate dat de naleving van de GDPR hen zou verhinderen om één van hun contractuele verplichtingen uit te voeren.

 

 

 

Artikel 10 – Salvatorische clausule

 

Indien om één of andere reden een clausule uit huidige algemene voorwaarden nietig of niet tegenstelbaar zou verklaard worden, dan zal deze niet toepasselijkheid geen afbreuk doen aan de geldigheid van de andere bepalingen van de algemene voorwaarden. De partijen komen overeen om in gezamenlijk overleg de nietige of niet tegenstelbare bepaling of clausule te vervangen door een geldige en toepasselijke clausule waarvan het resultaat zo nauw mogelijk aansluit bij het resultaat van de kwestieuze clausule. De verplichtingen van de partijen die voortvloeien uit een nietige of niet tegenstelbare clausule worden opgeschort tot zijn vervanging in de overeenkomst.

 

Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Huidige algemene voorwaarden worden enkel beheerst door het Belgisch recht. In geval van enig geschil, zullen enkel de Rechtbanken en Hoven van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd zijn.